แผนจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

สาระสำคัญ                                                             

การเรียนรู้เกี่ยวกับชื่อของบุคคล  ผู้เรียนต้องสามารถใช้คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับการถาม-ตอบให้รายละเอียดทั้งชื่อของตนเองและบุคคลอื่นได้

มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่สัมพันธ์กับแผนการจัดการเรียนรู้

มาตรฐาน  ต 1.3       เข้าใจกระบวนการพูด  การเขียน  และการสื่อสาร  ข้อมูล  ความคิดเห็น  และความคิดรวบยอดในเรื่องต่าง ๆ  ได้อย่างสร้างสรรค์มีประสิทธิภาพและสุนทรียภาพ

1.3 (1)  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง  และสิ่งใกล้ตัวทั่วไปด้วยท่าทาง  ภาพ  คำและข้อความสั้น ๆ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  จุดประสงค์ปลายทาง

นักเรียนถาม – ตอบให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อของตนเองและชื่อของบุคคลอื่นได้

2.  จุดประสงค์นำทาง

2.1  นักเรียนออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายได้ถูกต้อง

2.2  นักเรียนถาม- ตอบรายงานเกี่ยวกับชื่อของตนเองและผู้อื่นได้

2.3  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ

สาระการเรียนรู้

 1.  คำศัพท์       name, see,  tell, nickname, boy, girl

2.  ประโยค     What’s  your  name?  What’s  his/ her  name?

My/ His/ Her  name  is …………

กิจกรรมการจัดการเรียนรู้

 ขั้นนำ

1.  ครูนำนักเรียนร้องเพลง  What’s  your  name?  จากแผนภูมิเพลงที่ครูติดไว้บนกระดานดำ  จากนั้นแต่ละกลุ่มร้องเพลงถาม-ตอบชื่อ

2.  แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4  คน  โดยคละความสามารถนักเรียน  เก่ง:ปานกลาง:อ่อน  ในอัตราส่วน  1:2:1  แล้วตั้งชื่อกลุ่มเป็นชื่อสีต่อท้ายชื่อด้วยคำว่า  Home  group  เช่น Pink  Home  group  เป็นต้น  และใครอยู่กลุ่มใดจะต้องอยู่กลุ่มนั้นตลอดไป

3.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ในการเรียนให้นักเรียนทราบ

         ขั้นสอน

1.  ครูนำบัตรคำศัพท์   name, see, tell, nickname, boy, girl  มาให้ดูพร้อมกับอ่านออกเสียง ให้นักเรียนออกเสียงตามครูพร้อมกัน  แล้วออกเสียงเองพร้อมกันคำละ 2  ครั้ง

2.  ครูแนะนำตนเองด้วยประโยค  My name  is  …….. แล้วถามชื่อนักเรียนคนที่นั่งอยู่แถวหน้าด้วยประโยค  What’s your name?  โดยให้นักเรียนตอบทีละคน

3. จากนั้นครูชื้ไปที่เด็กผู้ชายที่ชื่อที่ชื่อ นัท แล้วพูดประโยคว่า   His   name  is Nut.  พร้อมให้นักเรียนออกเสียงตามประโยคที่ครูพูดสองครั้ง   แล้วครูชี้ไปที่เด็กผู้หญิงชื่อ แนน แล้วพูดประโยค     Her  name  isNan. พร้อมให้นักเรียนออกเสียงตามสองครั้งแล้วชี้ไปที่นักเรียนกลุ่มละสองคนพร้อมพูดประโยค His /Her  name  is……ชื่อนักเรียน………

4.   นักเรียนดูแผนภูมิตัวอย่างบทสนทนา  แล้วอ่านออกเสียงตามครู  จากนั้นนักเรียนอ่านพร้อมกันอีก  1  ครั้ง

Nat  : Hello. My  name  is  Nat.

What’s  your  name ?

Nan:  Hello. My  name  is Nan.

และแผนภูมิบทสนทนาถามตอบชื่อบุคคลที่สาม

Nat  :  What’s  his  name ?

Nan:  His   is  Bom (รูปเด็กผู้ชายชื่อบอม)

Nat  :What’s  her  name ?

Nan:  Her name  Pat  (รูปเด็กผู้ชายชื่อ แพท)

5. ครูและนักเรียนร่วมกันอธิบายถึงความหมายของประโยค

What’s  you  name?                             My  name’s ……………….

What’s  his/her name?                         His/Her  name’s …………..

6. นักเรียนจับฉลากชื่อทีละคู่ให้ตั้งคำถามถาม-ตอบการแนะนำชื่อตนเองจนครบทุกคน

ขั้นทำกิจกรรมกลุ่ม

1.  ครูแจกซองกิจกรรมกลุ่มย่อยให้ทุกกลุ่มพร้อมแนะนำให้อ่านคำชี้แจงให้เข้าใจ

2.  สมาชิกในกลุ่มทุกคนศึกษาบัตรคำชี้แจงกิจกรรมกลุ่มย่อยร่วมกัน

3.  สมาชิกในกลุ่มจับคู่กัน  และรับบัตรกิจกรรมกลุ่มย่อยที่1 หลังจากนั้นให้ช่วยกันทำบัตรกิจกรรมกลุ่มย่อยที่ 1 โดยศึกษาหาคำตอบให้ถูกต้อง(นักเรียนเก่งจะจับคู่นักเรียนอ่อน  และนักเรียนปานกลางจะจับคู่กับนักเรียนปานกลาง)

 ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ

4.  ให้นักเรียนแต่ละคู่ตรวจสอบคะแนนที่ได้  นักเรียนที่ได้คะแนน 75%  ถือว่าผ่านเกณฑ์  ส่วนนักเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่า 75%  ให้ทำการซ่อมด้วยการทำบัตรกิจกรรมกลุ่มย่อยที่ 2   โดยให้นักเรียนเก่งที่ผ่านเกณฑ์แล้วช่วยอธิบายและให้คำแนะนำจนเข้าใจและสามารถทำบัตรกิจกรรมกลุ่มย่อยที่ 2  จนผ่านเกณฑ์

5.  ให้นักเรียนแต่ละคนทำแบบทดสอบย่อยที่ 1 คะแนนที่ได้เป็นคะแนนรายบุคคลรวมคะแนนเป็นรายกลุ่ม

         ขั้นสรุปและประเมินผล

6. นักเรียนและครูร่วมกันประเมินผลงานจากการทำบัตรกิจกรรมกลุ่มย่อยที่ 1-2  และการทำแบบทดสอบย่อยที่ 1

7.  เปรียบเทียบคะแนนของแต่ละกลุ่ม  เรียงลำดับคะแนนมากน้อย  ครูชมเชยนักเรียนและกลุ่มที่ทำคะแนนได้ดี  ให้รางวัลกลุ่มที่ทำคะแนนได้สูงสุด  ให้ข้อเสนอแนะ และวิธีแก้ไขปรับปรุง  เพื่อให้ผลงานของกลุ่มมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

วัสดุอุปกรณ์  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1.  บัตรคำศัพท์

2.  แผนภูมิบทสนทนา

3.  แผนภูมิเพลง

4.  ซองกิจกรรม  ประกอบด้วยบัตรคำชี้แจงกิจกรรมกลุ่มย่อย  และบัตรกิจกรรมกลุ่มย่อยที่ 1-2

5.  แบบทดสอบย่อยที่ 1

การวัดและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้

วิธีการวัดประเมินผล

เครื่องมือ

การผ่านเกณฑ์การวัดประเมินผล

1. ออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมายได้ถูกต้อง 1. ทดสอบ

2. สังเกตพฤติกรรม1. บัตรกิจกรรมกลุ่มย่อยที่ 1-2

2. แบบทดสอบย่อยที่ 1

3. แบบประเมินการพูดสื่อสาร1. ทำกิจกรรมจากบัตรกิจกรรมย่อยถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ 75

2. ทำแบบทดสอบย่อยที่ 1   ถูกต้องอย่างน้อยร้อยละ75

3. อย่างน้อยได้คะแนนคุณภาพระดับดี2. นักเรียนถาม- ตอบรายงานเกี่ยวกับชื่อของตนเองและผู้อื่นได้สังเกตพฤติกรรม แบบประเมินการพูดสื่อสารอย่างน้อยได้คะแนนคุณภาพระดับดี3.  นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมด้วยความรับผิดชอบ สังเกตพฤติกรรมแบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่มอย่างน้อยได้คะแนนคุณภาพระดับดี

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: