แผนจัดการเรียนรู้สุขศึกษา

แผนการจัดการเรียนรู้

กลุ่มสาระสุขศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3

หน่วยการเรียนรู้ที่  3  เรื่อง  สุขภาพที่ดี                                                                         เวลา  12  ชั่วโมง

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1  เรื่อง  การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน                                   เวลา  1  ชั่วโมง

 

สาระสำคัญ

สิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดคือบ้าน  ความสะอาดของสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ  ตัวเรา     จะทำให้เรามีสุขภาพกายและใจที่ดี  ดังนั้น  เราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดของสิ่งแวดล้อม ที่บ้านให้สะอาด น่าอยู่

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

                นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่บ้าน  บอกวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน ประโยชน์ของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน และสามารถปฏิบัติการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.  อธิบายความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่บ้านได้

2.  บอกวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านได้

3.  บอกประโยชน์ของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านได้

4.  ปฏิบัติการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านได้

 

สาระการเรียนรู้

1.  ความหมายของสิ่งแวดล้อม

2.  ความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

3.  การดูแลความสะอาดของบ้าน

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

                ขั้นนำ

                1. ครูแจ้งให้นักเรียนทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนพร้อมกับแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้  เนื้อหา คือ  ความหมายและความสำคัญของสิ่งแวดล้อม การดูแลความสะอาดของบ้าน

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ

1.  อธิบายความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่บ้านได้

2.  บอกวิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านได้

3.  บอกประโยชน์ของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านได้

4.  ปฏิบัติการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้านได้

2. นักเรียนอ่านคำขวัญที่ครูเตรียมมาพร้อมกัน “สิ่งแวดล้อมที่ดี    พาชีวีมีสุข”

“บ้านที่สะอาด   ต้องปราศจากเชื้อโรค”  ให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

คำขวัญ

ขั้นสอน

1. ครูยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต  และความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่บ้านที่มีต่อชีวิตและสุขภาพของเรา  แล้วให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว  ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต  พร้อมทั้งบอกความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่บ้าน

ตัวอย่าง

สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต  เช่น  คน  สัตว์   พืช  เป็นต้น

สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต  เช่น   อาคาร  บ้านเรือน   ก้อนหิน   เป็นต้น

ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่บ้านที่มีต่อชีวิตและสุขภาพ  เช่น  ถ้าเราอยู่ในบ้านที่สกปรก  จะทำให้เราเจ็บป่วยบ่อย ๆ

2. ครูยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก 2 – 3 ตัวอย่าง แล้วให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาคำตอบ

ขั้นฝึกทักษะโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม

                ครูบอกกติกาและข้อตกลงในการทำงานร่วมกัน

1. นักเรียนต้องทำการศึกษาร่วมกัน

2. นักเรียนนั่งตามกลุ่ม  ตามที่แบ่งไว้

3. ครูแจกใบความรู้ให้นักเรียนทบทวนโดยเด็กเก่งช่วยอธิบายให้เด็กอ่อนฟังจนเข้าใจ  และครูอาจอธิบายเพิ่มเติมในบางกลุ่มที่ยังไม่เข้าใจ

4. ครูแจกแบบฝึกหัดชุดที่ 1 ให้นักเรียนทำเป็นรายบุคคล  โดยครูเดินดูรอบ ๆ เพื่อสังเกตการทำงานของนักเรียน

ขั้นตรวจผลงานและทดสอบ

1. เมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มทำแบบฝึกหัดชุดที่ 1 เสร็จแล้ว  ให้จับคู่กันตรวจคำตอบจากใบเฉลย  ถ้าผ่าน  75 %  ให้ทำแบบทดสอบ  แบบฝึกหัดมีดังนี้

แบบฝึกหัดชุดที่ 1

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน

 

คำชี้แจง   เขียนแผนผังความคิดเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน  ใช้เวลา 10 นาที   ข้อละ 2 คะแนน

 

ชื่อ…………………………………………………………………………………..กลุ่ม……………………………………

เฉลยแบบฝึกหัด ชุดที่ 1

 

2.  กรณีนักเรียนคนใดคนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์  75%  ให้นักเรียนเก่งในกลุ่มอธิบายให้ฟัง

จนเข้าใจ  แล้วให้ทำแบบฝึกหัด ชุดที่ 2  แบบฝึกหัดมีดังนี้

แบบฝึกหัดชุดที่ 2

ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

เรื่อง การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน

คำชี้แจง   เลือกคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้สมบูรณ์  ใช้เวลา 10 นาที  ข้อละ 2 คะแนน

 

ชีวิต                                         สุขภาพ                                        หายใจ

 

                       สิ่งแวดล้อม                          การดำเนินชีวิต

 

1. ………………………………..   หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา  ทั้งที่มีชีวิต  เช่น  สุนัข  แมว  หนู  คน  และสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต เช่น แม่น้ำ ลำคลอง  ถนน  รถ  บ้านเรือน ฯลฯ  สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวควบคู่อยู่กับ

2. …………………………….  ของเรา   มีความสำคัญต่อ

3. ………………………………ของเราอย่างมาก   โดยเฉพาะต่อ

4. ……………………………..  ของเรา  เช่น  อากาศ  เป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้  เพราะเราต้อง

5. ………………………………  เอาออกซิเจนเข้าไปเราจึงจะมีชีวิตอยู่ได้

 

ชื่อ……………………………………………………………………………………………กลุ่ม…………………………………….

 

เฉลยแบบฝึกหัด  ชุดที่ 2

 

 

ชีวิต                                         สุขภาพ                                        หายใจ

 

                       สิ่งแวดล้อม                          การดำเนินชีวิต

 

1. ……สิ่งแวดล้อม……………   หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรา  ทั้งที่มีชีวิต  เช่น  สุนัข  แมว  หนู  คน  และสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิต เช่น แม่น้ำ ลำคลอง  ถนน  รถ  บ้านเรือน ฯลฯ  สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวควบคู่อยู่กับ 2. …………ชีวิต…………….  ของเรา   มีความสำคัญต่อ 3. .. .การดำเนินชีวิต……..

ของเราอย่างมาก   โดยเฉพาะต่อ 4. ……….สุขภาพ…………….  ของเรา  เช่น  อากาศ  เป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้  เพราะเราต้อง 5. …….หายใจ………………  เอาออกซิเจนเข้าไปเราจึงจะมีชีวิตอยู่ได้

3. ครูแจกแบบทดสอบย่อยให้นักเรียนแต่ละคนทดสอบ  และเมื่อเสร็จแล้วตรวจคำตอบ  แล้วรวมคะแนนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม

ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทำงานกลุ่ม

1. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่บ้าน วิธีการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน  ประโยชน์ของการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน  และการปฏิบัติการดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน ดังนี้

บ้านเป็นสิ่งแวดล้อมแรกของเรา  ถ้าบ้านสะอาด  ปลอดภัย  ทุกคนที่อาศัยอยู่ย่อมมีความสุขและมีสุขภาพดี  เราควรดูแลบ้านให้น่าอยู่  โดยปฏิบัติดังนี้

1. ทำความสะอาดบริเวณต่าง ๆ ภายในบ้าน

2. ทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้าน

3. จัดสิ่งของให้เป็นระเบียบ

4. สร้างการระบายอากาศที่ดีให้กับบ้าน

5. กำจัดขยะ และแหล่งน้ำท่วมขังภายในบ้าน

2. เปรียบเทียบคะแนนของแต่ละกลุ่ม  เรียงลำดับคะแนนมากน้อย  ประกาศผลชมเชยให้รางวัล

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

1.  คำขวัญ

2.  ใบความรู้

3.  แบบฝึกหัด ชุดที่ 1 และชุดที่ 2

4. แบบทดสอบย่อย ชุดที่ 1 เรื่อง การดูแลสิ่งแวดล้อมที่บ้าน

 

การวัดผลและประเมินผล

                1. วิธีการวัด

                                1.1 สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของนักเรียน

1.2 ตรวจการทำแบบฝึกหัด

1.3 ตรวจการทำแบบฝึกหัดย่อย ชุดที่ 1

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวัด

                                2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม

2.2 แบบฝึกหัด

2.3 แบบทดสอบย่อยชุดที่ 1

3. เกณฑ์การผ่าน

                                3.1 นักเรียนทำแบบฝึกหัดถูก  คิดเป็นร้อยละ 75 ขึ้นไป

3.2 นักเรียนทำแบบฝึกหัดย่อย  คิดเป็นร้อยละ 75 ขึ้นไป

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: