แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม                                                 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  พระพุทธศาสนา   :  มรดกล้ำค่า

เรื่อง  มรดกล้ำค่า                                                                                                      เวลา 1 ชั่วโมง

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

มาตรฐาน  ส ๑.๑   รู้ และเข้าใจประวัติ ความสำคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือ

ศาสนาที่ตนนับถือและศาสนาอื่น  มีศรัทธาที่ถูกต้อง ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยู่

ร่วมกันอย่างสันติสุข

๑. วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ในฐานะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมและหลักในการพัฒนาชาติไทย

๒. สรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกบิลพัสดุ์จนถึงพุทธกิจสำคัญ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

๓. เห็นคุณค่า และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจากประวัติสาวก ชาดก/เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง ตามที่กำหนด

๔. อธิบายองค์ประกอบ และความสำคัญของพระไตรปิฎก  หรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ
๕. แสดงความเคารพพระรัตนตรัย  และปฏิบัติตามไตรสิกขาและหลักธรรมโอวาท ๓ ในพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ ตามที่กำหนด

๖. เห็นคุณค่าและสวดมนต์แผ่เมตตา

มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิในพระพุทธศาสนา หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด

๗. ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อการพัฒนาตนเองและสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน ส  ๑.๒   เข้าใจ ตระหนักและปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดี  และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ

๑. จัดพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับถืออย่างเรียบง่าย มีประโยชน์ และปฏิบัติตนถูกต้อง

๒. ปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนา ตามที่กำหนด และอภิปรายประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม

๓. มีมรรยาทของความเป็นศาสนิกชนที่ดี ตามที่กำหนด

 

แนวความคิดหลัก

มรดกล้ำค่าอย่างหนึ่งของศาสนาพุทธคือเจดีย์ต่างๆ

เนื้อหาสาระ

มรดกล้ำค่าอย่างหนึ่งของศาสนาพุทธคือเจดีย์

“เจดีย์” หรือ “พระเจดีย์” ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง บุคคล สถานที่ หรือวัตถุที่ควรเคารพบูชา เจดีย์ที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า นิยมเรียกว่า พระเจดีย์ มี 4 อย่าง คือ

  1. ธาตุเจดีย์ คือ เจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระธาตุของพระพุทธเจ้า
  2. บริโภคเจดีย์ คือ สิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย เช่น บาตร จีวร และบริขารอื่น ๆ รวมทั้งต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้
  3. ธรรมเจดีย์ คือ เจดีย์บรรจุพระธรรม เช่น ใบลานจารึกพระไตรปิฎก
  4. อุเทสิกเจดีย์ คือ เจดีย์สร้างอุทิศพระพุทธเจ้า ได้แก่ พระพุทธรูป

กระบวนการจัดการเรียนรู้

1. ขั้นกำหนดปัญหา (15 นาที)

1.1 ให้นักเรียนศึกษา มรดกล้ำค่า
1.2 ให้นักเรียนอภิปรายถึง วัตรปฏิบัติของมรดกล้ำค่า
1.3 ให้นักเรียนระบุทุกข์หรือปัญหาของตนเอง

2. ขั้นวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (30 นาที)

2.1 ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา

2.2 ให้นักเรียนอภิปรายแนวทางแก้ปัญหา

3. ขั้นหาแนวทางแก้ปัญหา (30 นาที)

3.1 ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติ เพื่อให้พ้นทุกข์

3.2 ให้นักเรียนบันทึกแนวทางแก้ปัญหาหรือแนวปฏิบัติ ทั้งของตนเองและของผู้อื่น

3.3 ให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวทางแก้ปัญหา

4. ขั้นสรุปวิธีแก้ปัญหา (30 นาที)

4.1 ให้นักเรียนร่วมกันสรุปวิธีการแก้ปัญหา เพื่อให้พ้นทุกข์

4.2 นักเรียนบันทึกผลการสรุปแนวทางแก้ปัญหา หรือหลักปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิตของตนเอง

การวัดและประเมินผล

1. วิธีวัดและประเมินผล

1.1 ประเมินจากการทำกิจกรรม

1.2 ประเมินจากใบบันทึกกิจกรรม

2. เครื่องมือวัดและประเมินผล

2.1 แบบประเมินการทำกิจกรรม

2.2 แบบประเมินการบันทึกกิจกรรม

3. เกณฑ์การประเมิน

3.1 คะแนนจากการทำกิจกรรม ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

3.2 คะแนนจากการบันทึกกิจกรรม ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

วัสดุอุปกรณ์

1.             เครื่องบูชาพระรัตนตรัย

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. รูปภาพเกี่ยวกับ มรดกล้ำค่า

2. ห้องสมุด

3. ชุมชน

วัสดุอุปกรณ์

1.             เครื่องบูชาพระรัตนตรัย

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1. รูปภาพเกี่ยวกับ มรดกล้ำค่า

2. ห้องสมุด

3. ชุมชน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: