ข้อมูลพื้นฐาน

  1. 1.  ข้อมูลนักเรียน 

– จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งหมด   84    คน

– จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน  ดังนี้

                      ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน   ตารงแสดงจำนวนนักเรียนรายชั้นเรียน

ปีการศึกษา  2555  ข้อมูลวันที่ 10  มิถุนายน  2555

ระดับ / ช่วงชั้น

จำนวนนักเรียนชาย

จำนวนนักเรียนหญิง

จำนวนชายและหญิง

จำนวนห้องเรียน

       อนุบาล  1       อนุบาล  2

5

6

5

3

10

9

1

รวมอนุบาล

11

8

19

1

ประถมศึกษาปีที่  1

ระถมศึกษาปีที่  2

ประถมศึกษาปีที่  3

3

4

5

2

4

9

5

8

14

1

1

1

รวมช่วงชั้นที่  1

12

15

27

3

ประถมศึกษาปีที่  4

ประถมศึกษาปีที่  5

ประถมศึกษาปีที่  6

10

10

8

2

3

5

12

13

13

1

1

1

รวมช่วงชั้นที่  2

28

10

38

3

รวมทั้งสิ้น

51

33

84

7

  –  มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม                 2                คน

–  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ                       34                คน

–  มีนักเรียนปัญญาเลิศ                                            –                   คน

–  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ      34              คน

–  จำนวนนักเรียนต่อห้อง ( เฉลี่ย )                         11                คน

–  อัตราส่วนครู : นักเรียน              =                  1  :  6  :  14      คน

–  จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (ปีปัจจุบัน)         –              คน

  1. 2.  จำนวนบุคลากร 

ตำแหน่ง

ชาย

หญิง

รวม

หมายเหตุ

ผู้บริหารโรงเรียนครู-อาจารย์ปฏิบัติการสอน

พนักงานราชการ

นักการภารโรง

1

4

1

2

1

6

1

รวม

6

2

8

  • มีครูที่สอนวิชาตรงตามวิชาเอก  3  คน  ( 50.00 % )
  • มีครูที่สอนตามความถนัด  3  คน  ( 50.00 % )
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: